بودجه طرح های خورشیدی سوئد در سال 2017

۷ فروردین ۱۳۹۶
خلاصه خبر
سوئد ۲۵/۶ میلیون دلار برای حمایت از طرح های خورشیدی کوچک در سال 2017 قرار می دهد.
متن خبر

سوئد ۲۵/۶ میلیون دلار برای حمایت از طرح های خورشیدی کوچک در سال 2017 قرار می دهد.

بودجه اختصاص داده شده جهت حمایت از طرح های خورشیدی کوچک: 25.6 میلیون دلار

در این طرح مالکان خانه ها، شرکت های خصوصی یا عمومی هدف قرار داده شده اند تا بتوانند بخشی از هزینه های خود را دریافت کنند. یک طرح خورشیدی تنها می تواند حداکثر ۱۳۶ میلیون دلار دریافت کند.  قیمت پروژه نباید بیشتر از 136.743 دلار در کیلو وات نصبی باشد.

بر اساس آمارها در پایان سال ۲۰۱۵ ظرفیت انباشته خورشیدی سوئد معادل ۱۲۷ مگا وات بوده است.

هفته گذشته نیز دولت این کشور اعلام کرده است طرحی را آماده کرده است که در آن مالیات را از سیستم های self-consumption (سیستم های خانگی که بخشی از انرژی تولیدی خود را در داخل ساختمان مصرف می کنند) قطع می کند.

https://www.pv-magazine.com/2017/03/28/sweden-allocates-25-6-million-for-solar-rebates-in-2017/