ورود نیسان به بازار ساخت پنل خورشیدی برای پشت بام منازل