عنوان تهیه کنندگان
استانداردهاي لازم الاجرا در "سامانه هاي فتوولتائيك متصل به شبكه " سازمان انرژي هاي نو ايران
Renewable Energy and Jobs Annual Review 2017 IRENA
سیاستهاي کلی نظام براي اصلاح الگوي مصرف
قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10 آبان 1394 مجلس شورای اسلامی
ضوابط اتصال و بهره برداري نيروگاه هاي بادي بزرگ به شبكه سراسري برق معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
آیین نامه اجرایی شرایط خرید تضمینی برق هیات وزیران
Cost-effective high-efficiency 1-sun PV modules Wim Sinke
A GUIDE TO PHOTOVOLTAIC (PV) SYSTEM DESIGN AND INSTALLATION CALIFORNIA ENERGY COMMISSION
Solar Power System Installation Manual Sharp
Graded bandgap perovskite solar cells Onur Ergen et al
Si Solar Cell with Ray Optics Comsol
Perovskite-perovskite tandem photovoltaics with optimized bandgaps Giles E. Eperon et al
Huawei Smart PV Power Plant Solution Huawei
شرح کلی خدمات و مشخصات فنی نصب سامانه های فوتوولتاییک سازمان انرژیهای نو ایران - دفتر تحقیقات
کتابچه استاندارد نیروگاه های فتوولتائیک کوچک متصل به شبکه سازمان انزژ یهای نو ایران - دفتر تحقیقات